Kemin Eläkeläiset ry

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2021

YLEISTÄ

Yhdistyksen
tarkoituksena on toimia eläkeläisten ja ikääntyvien edunvalvojana. Tavoitteena on ikäystävällinen Suomi, Kemi ja Keminmaa, joissa turvataan jokaiselle eläkeläiselle ja ikäihmiselle hyvinvoinnin aineelliset, henkiset ja sosiaaliset
edellytykset sekä mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään. Lisäksi yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia ikätovereiden tapaamiseen ja erilaisiin harrastuksiin. Sillä tavalla autetaan jäsenistön terveyden ja virkeyden säilyttä­mistä.

Yhdistyksenä vaikutamme myös muuhun yhteiskunnassa tapahtuvaan ja erityisesti eläkeläisiä koskevaan päätöksentekoon. Tavoitteena on rauhaan, demokratiaan, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon perustuva yhteiskunta.

Yhdistyksen kaikissa kokouksissa ja tilaisuuksissa otetaan huomioon koronaviruksen aiheut­tamasta kulkutaudista johtuvat vaatimukset. Huolehdimme osallistujien turvallisuudesta mm.
varaamalla tilaisuuksiin käsidesiä ja rajoittamalla tarvittaessa
osallistujamääriä. Seuraamme valtakunnallista ja paikallisten
terveysviranomaisten ohjeistusta.

EDUNVALVONTAA

Vaikutamme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen käytännön toteuttamiseen toiminta-alueen kunnissa. Päätöksiin vaikutetaan mm. kannanotoilla, joita toimitetaan Kemin ja
Ke­minmaan kunnille, eri ministeriöille, valtioneuvostolle ja eduskuntaan sekä tiedotusvälineille.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen lisäksi puututaan tarvittaessa paikallisiin kysymyksiin kuten esteettömään liikkumiseen sekä kotipalveluiden ja muiden palveluiden
riittävyyteen ja henkilöstömitoitukseen. Kemin ja Keminmaan vanhusneuvostojen toimintaa seurataan ja tehdään niille aloitteita ja esityksiä ajankohtaisista asioista.

Kannustamme jäseniämme osallistumaan vaalikeskusteluihin ja kuntavaaleihin 18.4.2021 sekä vaikuttamaan ehdokkaisiin, tukiryhmiin ja puolueisiin tuomalla esiin ikääntymispoliit­tisia
tavoitteitamme.

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA

Toimintoja Pruntsilla ja TUL-salissa

Pääosa toiminnasta tapahtuu Pruntsilla (Kauppakatu 28), joka toimii keskiviikosta perjantaihin avoimena kahvilana klo 8 - 12.

Pruntsin lisäksi toimintaa on TUL-salissa (Torikatu 2), jossa avarammat tilat mahdollistavat isommat tilaisuudet ja muun tilaa tarvitsevan toiminnan.

Pruntsilla ja TUL-salissa on viikoittain säännöllisesti toistuvia toimintoja. Sen lisäksi järjestetään erillisiä tapahtumia. Aikataulua tarkistetaan tarvittaessa mm. jäsenistön kiinnostuksen mukaan. Toistaiseksi tapahtumien aikataulu on seuraava:

● TUL-salilla

o maanantaisin kevyttä jumppaa

o jumpan jälkeenharjoitellaan esityksiä yhdistyksen juhliin ja muihin tilaisuuksiin. Harjoitukset voivat olla myös Pruntsilla, jos Pruntsin tila niihin riittää.

● Pruntsilla

o tiistaisin lauluryhmä Iltatähden harjoitukset

o keskiviikkoisin yhteislaulua

o torstaisin kokoontuu käsityö- ja askartelukerho sekä pelataan korttipeliä ja jäsenten kiinnostusten mukaan muitakin pelejä

o perjantaisin bingo (parilliset viikot) ja keskustelutilaisuudet ajankohtaisista kysymyksistä (parittomat viikot).

Pruntsilla järjestetään myös muita tapahtumia, esimerkiksi terveydenhuollon opiskelijoiden suorittamia verenpaineen ja verensokerin mittauksia.

Pruntsille tilataan lehtiä kahvilassa kävijöiden luettavaksi. Tilattavat lehdet ovat Lapin Kansa, Eläkeläinen, Kansan Tahto, Kansan Uutiset, ja Tiedonantaja.

Kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vastaamme Pruntsin viikkosiivouksesta ja kerran vuodessa tehtävästä suursiivouksesta.

Muuta toimintaa

Tapahtumia

Jäsenistölle suunnattuja tilaisuuksia ovat kevät- ja syyskokousten lisäksi ainakin ystävänpäi­vän ja äitien päivän merkeissä järjestettävät tapahtumat. Tapahtumia järjestetään myös kevät­kauden päätteeksi ja syystoiminnan alkaessa sekä joulun alla.

Isommat tilaisuudet ja kokoukset järjestetään TUL:n salissa, jotta koronatilanteen vuoksi tarpeelliset turvavälit on helpompi järjestää.

Edellä mainittujen vuosittain toistuvien tapahtumien lisäksi järjestämme muutakin toimintaa. Jäsenistön toiveiden ja kiinnostuksen perusteella mahdollisia toimintamuotoja ovat

§ osallistuminen muiden eläkeläisyhdistysten juhliin ja tilaisuuksiin

§ teatterikäynnit Kemin ja mahdollisesti lähikaupunkien teattereihin

§ osallistuminen Lapin aluejärjestön talvipäiville

§ matkat terveyskylpylöihin tai muihin kohteisiin; myös ulkomaille, jos halukkaita löytyy

§ erilaiset ulkoilutapahtumat, kuten tapaamiset laavuilla , luontoretket tai puistojumpat.

Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

Edistämme Eläkeläiset ry:n ikääntymispoliittisen ohjelman Ikäystävälliseen Suomeen tavoitteita ja teemme niitä tunnetuksi jäsenistömme ja asiantuntijoiden kanssa. Tämän toteuttamiseksi

§ teemme yhteistyötä vanhusneuvostojen ja muiden
eläkeläisjärjestöjen kanssa

§ edistämme tavoitteitamme kannanotoin ja lausunnoin

§ osallistumme valtakunnallisiin ja paikallisiin koulutuksiin ja keskustelutilaisuuksiin

§ teemme aloitteita, joilla edistetään ikääntyvien hyvinvointia ja kannustamme omia kuntiamme liittymään Maailman terveysjärjestön
WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon (Age Friendly Cities ja Communities)

§ otamme toiminnassamme huomioon myös tulevat
eläkeläiset tekemällä yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa.

Muuta toimintaa

Jäsenistön kiinnostuksen mukaan järjestetään muutakin toimintaa, jos järjestämiseen tarvittavat vetäjät, ohjaajat ja järjestäjät löytyvät.

Talkoolaiset tekevät toiminnan

Pruntsin kahvilatoiminta ja yhdistyksen kaikki muukin toiminta tapahtuu vapaaehtoisin talkoovoimin. Toimintaan hankitaan mukaan lisää talkoolaisia.

Talkootyö on välttämätöntä yhdistyksen toiminnalle ja siksi johtokunta päättää toimenpiteistä, joilla korostetaan talkootyön merkitystä.

OPISKELU JA KOULUTUS

Annetaan jäsenille opastusta ja neuvontaa tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien sekä digitaalisten palveluiden käytöstä.

Myös etäkokouksien pitämisestä järjestetään koulutusta. Koulutuksen jälkeen yhdistyksen asiat voidaan hoitaa etäyhteyksien avulla, jos normaalit kokoontumiset joudutaan
perumaan koronakulkutaudin vaikeutuessa.

Koulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan mm. Eläkeläiset ry:n ja Lapin aluejärjestön kurs­seilla. Erityisesti uusien toimijoiden koulutus on tärkeää ohjelmatoiminnan, harrastustoimin­nan sekä matkojen ja retkien järjestämisen takia. Koulutus
tapahtuu pääasiassa Kuntorannassa Varkaudessa.

KOKOUKSET JA MUU HALLINTO

Kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään maalis­kuun loppuun mennessä ja syyskokous vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Talkoolaisten kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Niissä sovitaan mm. Pruntsin talkoolaisten vuoroista.

Johtokunta kokoontuu 10 – 12 kertaa vuoden aikana tai niin usein, kun on tarvetta.

Jaostot ja työryhmät

Johtokunta valitsee tarvittavat jaostot ja työryhmät suunnittelemaan ja toteuttamaan tehtyjen päätösten mukaista toimintaa. Huvijaosto valmistelee ohjelmaa tilaisuuksiin ja
matkavastaa­van apuna toimii matka- ja retkijaosto. Muita työryhmiä asetetaan tarpeen mukaan.

Eläkeläiset ry:n edustajakokous

Eläkeläiset ry:n 21. edustajakokous järjestetään 3. – 4.6.2021. Edustajakokouksessa mm. valitaan järjestölle uusi valtuusto ja hallitus sekä hyväksytään järjestön strategia. Kokous päättää myös järjestön taloudesta. Paikallisyhdistykset saavat lähettää kokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 300 jäsentä kohden.

Käynnistämme vuoden 2021 alussa edustajakokoukseen valmistautumisen. Päätämme mm. mahdollisista kokoukselle esitettävistä aloitteista.

Tiedotustoiminta

Toiminnasta tiedotetaan Lounais-Lapin järjestöpalstalla ja Eläkeläinen-lehdessä sekä Pruntsin ilmoitustaululla ja muillakin sopivilla tavoilla. Kemin eläkeläiset ry:n kotisivut (osoite www.keminelakelaiset.fi) pidetään hyvin ajan tasalla. Kotisivut
siirretään Eläkeläiset ry:n uuteen yhtenäiseen ulkoasuun, kun uusien sivujen pohja saadaan käyttöön.

Yhdistyksen facebook-sivuille lisätään vinkkejä tulevista tapahtumista ja kerrotaan sanoin ja kuvin toteutuneista tapahtumista. Jäsenkirjeitä lähetetään ainakin kerran vuodessa. Sähköpos­titiedottamista kehitetään.

Varainhankinta

Jotta toimintaa olisi mahdollista järjestää, tarvitaan siihen varoja. Mahdollisia varainhankin­tamuotoja ovat mm.

§ myyjäiset

§ arpajaiset

§ Pruntsin kahviotoiminta

§ matkojen ja retkien järjestäminen

§ markkinamurkinat Pruntsilla, jos Kemin markkinat jatkuvat entiseen tapaan

§ myynti muiden tapahtumien yhteydessä (esim. laskiaistapahtuma, jonka yhdessä myydään hernesoppaa)

§ kahvituksen tai ruokailun järjestäminen muiden järjestöjen tilaisuuksiin tai muihin tapahtumiin.

Jäsenhankinta

Uusia jäseniä hankitaan tiedottamalla yhdistyksen toiminnasta julkisuudessa ja mm. seniorimessuilla. Jäsenhankintatavoite
on 30 uutta jäsentä vuoden 2021 aikana.

Järjestetään ammattiosastokäyntejä, joissa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta tuleville eläkeläisille. Keskusjärjestö on käynnistänyt yhteistyön ammattiliittojen kanssa, mikä helpottaa yhdistyksen yhteistyötä paikallisten ay-järjestöjen kanssa.

Vuoden 2020 aikana ja alkuvuonna 2021 liittyneille uusille jäsenille järjestetään ainakin yksi tervetulo- ja tiedotustilaisuus.

TOIMINTA ALUEJÄRJESTÖSSÄ JA MUISSA JÄRJESTÖISSÄ

Lapin aluejärjestö

Olemme mukana Eläkeläiset ry:n Lapin aluejärjestön toiminnassa osallistumalla sen kokouk­siin sekä koulutus- ja edunvalvontatilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin (mm.
talvipäivät). Ke­min eläkeläiset ry valitsee edustajat aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin sekä aluetoimi­kuntaan.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Teemme yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa Kemin ja Keminmaan vanhusneu­vostoissa ja tarvittaessa muutenkin. Myös TUL:n Lapin piiri ja paikalliset TUL:n urheiluseurat ovat yhteistyökumppaneitamme.

Yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten (esim. ammattiosastot, taideyhdistys ja naisjär­jestöt) kanssa
lisätään esim. luento- ja kulttuuritilaisuuksien järjestämisessä. Voimme mm. tarjoutua järjestämään tilaisuuksiin kahvitarjoilun ja samalla kartuttaa yhdistyksen kassaa.

Osallistumme vanhusten viikon tapahtumiin. Seniorimessuille varaamme oman esittelypöy­dän. Osallistumme Kemin vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin.

Olemme Suomi-Venäjä-seuran jäsenjärjestö ja osallistumme järjestön kokouksiin ja tiedo­tamme jäsenistölle seuran toiminnasta. Osallistumme myös Kansan sivistysliiton (KSL)
Kemin opintojärjestön kokouksiin.